Most Read

APLICATIONS

คกก.การเกษตรไต้หวันเตรียมดำเนินมาตรการคู่ขนาน เพื่อส่งออกข้าวตามนโยบายมุ่งใต้

ไต้หวันดำเนินมาตราการรับประกันราคาข้าวมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว โดยล่าสุดทางคณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ก็ได้ทดลองใช้มาตรการรับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งหลังจากดำเนินการมาระยะหนึ่งก็เล็งเห็นว่าควรจะนำ “ระบบการประกันราคาข้าว” กับ “ระบบการรับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกร” มาดำเนินการเป็นนโยบายคู่ขนานในอนาคต เพราะจะทำให้ไต้หวันมีปริมาณข้าวเปลือกในคลังเพียงพอสำหรับส่งออกไปยังประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศตามแนวทางนโยบายซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาหารือ
video

Taiwan Beauty Part 3 (Thai)

HOT NEWS